Zasady instalacji

Podane poniżej zasady mają charakter ogólny, dlatego zaleca się skorzystać z fachowej pomocy naszych przedstawicieli w celu optymalizacji projektu instalacji do konkretnego przypadku. Pozwoli to na zminimalizowanie kosztów i pełne wykorzystanie skuteczności systemu.

Zasady instalacji piorunochronów GROMOSTAR

zasady instalacji

Zasady montażu piorunochronu GROMOSTAR

Głowicę piorunochronu GROMOSTAR należy wkręcić do tulei masztu odgromowego rurowego; dokręcić nakrętkę kluczem rozm.  32, a następnie zablokować śrubą imbusową M5 znajdująca się przy wierzchołku masztu. Głowicę na maszcie odgromowym można przymocować do sztywnej konstrukcji budynku (komin, mur, konstrukcja stalowa) za pomocą uchwytów masztu lub umieścić w przystosowanym do tego celu trójnogu z podstawami betonowymi (płaska powierzchnia dachu).

Głowica piorunochronu umieszczona na maszcie musi przewyższać minimum 2 m wszystkie elementy zainstalowane na budynku np. anteny, klimatyzatory,
Projekt i instalację odgromową z wykorzystaniem piorunochronów GROMOSTAR należy wykonać zgodnie z wymogami normy NF C 17-102.
Wykonanie instalacji należy powierzyć specjaliście. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego montażu.

Instalacja odgromowa z zastosowaniem piorunochronów GROMOSTAR chroni obiekt od skutków bezpośredniego uderzenia pioruna. Dla zapewnienia pełnej ochrony obiektu w tym instalacji elektrycznej i transmisji sygnałów przed skutkami wyładowania należy zastosować ochronę przepięciową.

Promienie strefy ochronnej

Zgodnie z normą NF C 17-102 promień ochrony R piorunochronu GROMOSTAR związany jest z wartością wyprzedzenia czasowego ΔT*, poziomami ochrony I, II, III, IV oraz wysokością H piorunochronu GROMOSTAR. Wartość wysokości H jest równa różnicy wysokości pomiędzy ostrzem głowicy i najwyższym punktem obiektu chronionego, minimalnie 2m.

ΔT /Typ piorunochronuGROMOSTAR Poziom ochrony (skuteczność) Promień ochrony R (m) dla wysokości H
2m 3m 4m 5m 7m 10m 20m
60
45
35
25
I (98%) 31
26
23
17
47
39
30
25
63
51
36
34
79
63
49
42
79
63
50
43
79
64
51
44
80
65
52
45
60
45
35
25
II (95%) 35
30
25
20
53
44
35
29
70
58
44
40
88
72
57
50
88
72
58
50
88
73
58
52
90
75
62
55
60
45
35
25
III (90%) 39
33
27
23
58
49
40
34
78
65
52
46
97
80
65
57
98
81
67
58
99
83
68
63
102
86
73
65
60
45
35
25
IV (80%) 43
36
30
26
64
54
47
39
85
71
64
52
107
89
73
65
108
90
75
66
109
92
77
69
113
97
82
75

Dla obiektów wymagających ochrony na poziomie 1++ (99,9%) oraz dla obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska (współczynnik zagrożenia h=20, EN 62305-2) lub mogących spowodować skażenie środowiska (współczynnik zagrożenia h=50, EN 62305-2) należy pomniejszyć wartości promieni ochrony o 40%.

*ΔT (skuteczność piorunochronu z wczesną emisją lidera) - różnica wyrażona w mikrosekundach pomiędzy momentami, kiedy następuje rozwój lidera oddolnego na piorunochronie PDA a momentami, kiedy następuje rozwój lidera oddolnego na piorunochronie tradycyjnym mierzona w laboratorium w warunkach określonych w normie NF C 17-102.

Przed wykonaniem instalacji odgromowej należy dokonać analizy ryzyka szkód piorunowych w celu określenia minimalnego wymaganego poziomu ochrony odgromowej.

Najważniejsze zasady projektowania i wykonywania instalacji odgromowej GROMOSTAR zgodnie z normą NF C 17-102
 • Piorunochron z wczesną emisją lidera powinien być zainstalowany w najwyższym miejscu obiektu. Powinien  stanowić punkt kulminacyjny chronionej strefy.
 • Szpic głowicy piorunochronu powinien się znajdować co najmniej 2 m nad chronioną strefą w tym antenami, klimatyzatorami, nadbudówkami itp.
 • Każdy piorunochron powinien być podłączony do przynajmniej dwóch przewodów odprowadzających.
 • Dla lepszego rozdzielenia prądu pioruna obydwie trasy odprowadzeń do ziemi powinny być umieszczone na różnych elewacjach budynku.
 • Jeżeli na budynku znajduję się kilka piorunochronów, przewody odprowadzające mogą być wzajemnie wykorzystywane.
 • Trasa przewodu odprowadzającego powinna być możliwie jak najprostsza i jak najkrótsza bez ostrych kątów.
 • Maszty anten znajdujące się na dachu powinny być podłączone do instalacji odgromowej (podłączenie przy użyciu iskiernika)  chyba, że odległość anteny od instalacji odgromowej przekracza odstęp izolacyjny.
 • Wartość rezystencji uziomu powinna być jak najniższa (mniejsza niż 10 Ω).
 • Instalacja odgromowa powinna być podłączona z uziomem budynku.
 • Rejestrator wyładowań atmosferycznych powinien być zainstalowany na najbardziej dostępnym przewodzie odprowadzającym nad złączem kontrolnym.
 • Dla zapewnienia ochrony przed przepięciami wskazane jest stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznego (ograniczniki przepięć).
 • Piorunochron GROMOSTAR może być zainstalowany na maszcie wolnostojącym w celu zabezpieczenia stref otwartych z obiektami o niewielkiej wysokości (parkingi, stacje benzynowe, tereny sportowe, baseny, itp.)
 • W celu uniknięcia błędów i tym samym stworzenia zagrożenia dla ludzi i mienia zaleca się powierzyć wykonanie projektu i instalacji odgromowej specjalistom.
Konserwacja i przegląd  instalacji odgromowej zgodnie z normą  NF C 17-102:2011

Przegląd instalacji odgromowej z zainstalowanym piorunochronem GROMOSTAR powinien być przeprowadzany wstępnie podczas odbioru przy ukończeniu instalacji odgromowej, a następnie okresowo. Na I i II poziomie ochrony przegląd pełny należy przeprowadzać co 2 lata, na III i IV poziomie ochrony co 4 lata. Przegląd należy również przeprowadzać każdorazowo gdy obiekt jest remontowany i po każdym stwierdzonym wyładowaniu piorunowym. Instalacja odgromowa na obiektach zagrożonych wybuchem powinna być poddawana oględzinom co 6 miesięcy, a pełnemu przeglądowi co rok.
Zaleca się jak najszybszą naprawę stwierdzonych  podczas przeglądu uszkodzeń instalacji odgromowej z piorunochronem PDA w celu utrzymania jej optymalnej skuteczności.

Sprawdzenie prawidłowości działania głowicy piorunochronu GROMOSTAR
 1. Oględziny wzrokowe – należy sprawdzić czy piorunochron nie uległ uszkodzeniu w wyniku zewnętrznych czynników (mechanicznych, korozji, udaru piorunowego).
 2. Należy sprawdzić parametry elektryczne piorunochronu tzn. przeprowadzić test z wykorzystaniem testera głowicy piorunochronu.
  TESTER piorunochronu typ TP-02 jest przeznaczony do testowania głowic piorunochronu bez układu testującego, typ TP-01 oraz Rejestrator wyładowań z funkcją testera PLW-03AT są przeznaczone do testowania głowic piorunochronu z wbudowanym układem testującym. Badanie głowicy przy użyciu testerów oraz rejestratora PLW-03AT nie wymaga jej demontażu.
 3. W przypadku braku możliwości sprawdzenia głowicy piorunochronu na miejscu instalacji należy ją zdemontować i odesłać do producenta w celu sprawdzenia.

instalacje odgromowe GROMOSTAR

Partnerzy krajowi